Aumentan os beneficios empresariais de Endesa

Aumentan os beneficios empresariais de Endesa

25 de Febreiro, 2011 - 12:00 h. | Publicada por Radio Eume

Endesa obtivo un beneficio neto de 4.129 millóns de euros en 2010, superior en 699 millóns de euros (+20,4%) respecto ao obtido  o ano anterior. Este resultado inclúe 1.975 millóns de euros de ganancias de capital netas xeradas polas operacións de desinversión realizadas en 2010 fronte aos 1.254 millóns de euros rexistrados por leste mesmo concepto en 2009, segundo salienta a empresa nun comunicado.

As sinerxías logradas entre Endesa e Enel (740 millóns de euros) sumado a outros plans de eficiencia (108 millóns de euros), supuxeron un aforro de 848 millóns de euros, superando nun 24% o obxectivo exposto. A xeración de electricidade de Endesa en 2010 ascendeu a 130.485 GWh, un 4,8% inferior, e as vendas de electricidade situáronse en 175.217 GWh, cun aumento do 3,1%.
A pesar da diminución da xeración de electricidade e do cambio de perímetro da compañía (polos activos vendidos a Acciona en 2009 e o resto de activos de enerxías renovables que se integraron en Enel Green Power, así como a venda dos activos de alta tensión e gas) durante 2010, o aumento da enerxía vendida e das marxes permitiron un incremento do resultado bruto de explotación (Ebitda) do 3,4%, situándose en 7.474 millóns de euros: os ingresos creceron un 20,3%, até 31.177 millóns de euros, mentres que o incremento dos custos variables (un 34,4%) viuse compensado pola moderada evolución dos custos fixos, que aumentaron tan só un 0,6%.

Pola súa banda, o resultado de explotación (Ebit) situouse en 5.031 millóns de euros, cunha redución do 0,4% respecto de 2009.

Situación Financeira

O cash flow das actividades de explotación foi de 5.905 millóns de euros no exercicio, cun aumento do 18,9%, e os investimentos situáronse en 3.408 millóns de euros. Desta cifra, 3.021 millóns de euros corresponden a investimentos materiais e inmateriais e os 387 millóns de euros restantes a investimentos financeiros.

A débeda financeira neta de Endesa situouse en 15.336 millóns de euros a 31 de decembro de 2010, cunha diminución de 3.226 millóns de euros respecto da existente a 31 de decembro de 2009.
Á hora de analizar o nivel de endebedamento de Endesa hai que ter en conta que, a 31 de decembro de 2010, a compañía tiña  acumulado un dereito de cobro de 9.186 millóns de euros por diversas partidas recoñecidas na regulación eléctrica española: 6.340 millóns de euros polo financiamento do déficit de ingresos das actividades reguladas e 2.846 millóns de euros polas compensacións derivadas dos sobrecustos da xeración extrapeninsular. Se se descontan os importes recoñecidos destas partidas, o endebedamento neto de Endesa ao termo do mes de decembro de 2010 sitúase en 6.150 millóns de euros.
O patrimonio neto consolidado de Endesa a 31 de decembro de 2010 ascendía a 23.164 millóns de euros, cantidade superior en 4.204 millóns de euros á de 31 de decembro de 2009.

O Negocio de España e Portugal

A produción eléctrica de Endesa en España e Portugal (que inclúe tamén o resto dos negocios en Europa e Marrocos) foi de 68.069 GWh en 2010, o que supón unha redución do 8,4%. Desta cifra, 66.299 GWh corresponden a España (-6,7%), 750 GWh a Portugal (-53,5%) e 1.020 GWh ao resto do segmento (-35,4%)
Durante este período, Endesa alcanzou unha cota de mercado do 28,2% en xeración total en réxime ordinario, do 42,8% en distribución e do 40,1% en vendas a clientes do mercado liberalizado. A enerxía nuclear e a hidroeléctrica representaron o 71,4% do mix de xeración peninsular de Endesa en réxime ordinario. Isto significa que na xeración peninsular, o 71,4% da produción de Endesa realizouse sen emisións de CO2.
Aínda que a xeración eléctrica ha diminuído un 8,4% no período, os ingresos por vendas de electricidade aumentaron un 28,2% debido ás maiores vendas a clientes liberalizados, e, sobre todo, ao efecto do cambio regulatorio aplicado desde o 1 de xullo de 2009 co inicio da comercialización de último recurso. En total, os ingresos do Negocio de España e Portugal situáronse en 21.191 millóns de euros, cun aumento do 21,3%. O Ebitda ascendeu a 4.079 millóns de euros, un 0,5% superior ao do exercicio de 2009, e o Ebit a 2.483 millóns de euros, cunha redución do 2,8%.
A evolución positiva do Ebitda, a pesar do impacto das vendas de activos renovables realizadas en 2009 e 2010 e do menor volume de xeración eléctrica, radica no aumento do volume de electricidade vendida a clientes, ás sinerxías e eficiencias con Enel e ao mellor mix de produción debido ao aumento da produción hidráulica, nuclear e a diminución da térmica.
O beneficio neto do negocio de España e Portugal foi de 3.498 millóns de euros no exercicio 2010, 739 millóns de euros superior ao do 2009. Este resultado inclúe 1.968 millóns de euros do resultado neto xerado polas operacións de desinversión realizadas en 2010, fronte aos 1.078 millóns de euros rexistrados por leste mesmo concepto en 2009.

A pesar do incremento nas tarifas de acceso a partir do 1 de xaneiro de 2010, no exercicio produciuse un déficit de ingresos das actividades reguladas por un importe total que se estima en 4.736 millóns de euros para a totalidade do sector no exercicio. Deste importe, a Endesa correspóndelle financiar un 44,16%.
O cash flow das actividades de explotación no negocio de España e Portugal ascenderon a 3.532 millóns de euros, o que supón un aumento do 48%, e os investimentos foron de 2.211 millóns de euros no exercicio.

O Negocio de Latinoamérica

A contorna económica dos países nos que operan as compañías de Endesa caracterizouse por unha evolución positiva. A demanda no exercicio 2010 é favorable para o conxunto, destacando, particularmente, os aumentos do 8,5% en Perú e do 7,1% en Brasil, producíndose tamén aumentos en Arxentina (+5,9%), Chile (+3,5%) e Colombia (+2,6%).
Con todo, polo que respecta ao negocio de xeración, a produción de electricidade diminuíu un 0,6%, até os 62.416 GWh, como consecuencia dos factores extraordinarios acaecidos en 2010.
Por países, hai que destacar a redución da produción en Colombia (-11%), afectada durante o primeiro semestre do ano pola seca que produce o fenómeno ?O Neno?, e Chile (-6%), igualmente afectada negativamente polo terremoto ocorrido o 27 de febreiro de 2010 e pola seca producida durante o último semestre do ano. En sentido contrario, destaca o aumento da produción en Brasil (+53,5%), principalmente por maior dispoñibilidade de gas e mellor hidroloxía.
Nesa contorna, as vendas de distribución das compañías de Endesa situáronse en 67.275 GWh, cun incremento do 5,5% respecto de 2009, rexistrándose aumentos en todos os países: Brasil (+8,8%), Perú (+7,2%), Arxentina (+4,6%),  Chile (+4,1%) e Colombia (+2,9%),
O resultado bruto de explotación foi de 3.395 millóns de euros, o que supón un aumento do 7,2% en comparación con 2009. O resultado de explotación situouse en 2.548 millóns de euros, un 2% superior.
O beneficio neto do negocio latinoamericano de Endesa do exercicio 2010 situouse en 631 millóns de euros, o que supón unha redución do 6% con respecto de 2009. Esta redución débese a que, en 2009, rexistráronse resultados por desinversiones cun impacto sobre o resultado neto de 176 millóns de euros, mentres que en 2010 o resultado neto por este concepto foi tan só de 7 millóns de euros. Sen ter en conta as desinversiones, o resultado do negocio de Latinoamérica tería un incremento do 26,1%.
Os bos resultados alcanzáronse a pesar de que, durante o exercicio, produciuse unha normalización dos prezos, especialmente en Chile, onde se rexistraron uns prezos enerxéticos anormalmente altos durante 2009. O impacto do tipo de cambio, como froito da fortaleza das economías latinoamericanas, foi outra das claves desta evolución favorable do negocio, o que supuxo 373 millóns de euros para a compañía.
O cash flow das actividades de explotación do negocio latinoamericano ascendeu a 2.373 millóns de euros en 2010, cunha diminución do 8,0%, e os investimentos foron de 1.197 millóns de euros.
Venda de activos

En marzo, o Grupo Enel procedeu a integrar as actividades de Endesa e Enel Green Power (EGP) no ámbito das enerxías renovables en España e Portugal nunha única entidade dentro do perímetro de EGP.

Por outra banda, completouse a desinversión da participación do 1% de Rede Eléctrica, por un importe de 51 millóns de euros, o que supuxo un beneficio antes de impostos de 36 millóns de euros para a conta de resultados. Tamén se formalizou a venda a Osaka Gas da participación do 40% do grupo en Iniciativas de Gas, sociedade que posúe unha participación do 50% en plántaa  regasificadora de Sagunto. A venda xerou unha plusvalía bruta de 24 millóns de euros. En 2010 pechouse tamén a desinversión da participación en Reganosa, obténdose unha plusvalía bruta de 10 millóns de euros.

Ademais, o 1 de xullo materializouse a venda ao Grupo Mytilineos da participación do 50,01% en Endesa Hellas, acordada o 16 de marzo de 2010 por importe de 140 millóns de euros. Esta operación de venda non supuxo o rexistro de ningún resultado.
Así mesmo, o 13 de decembro de 2010, Endesa pechou o contrato de venda a Rede Eléctrica de España dos activos de transporte de enerxía eléctrica, dando con iso cumprimento á obrigación imposta pola Lei. O prezo da operación foi de 1.412 millóns de euros, cunha plusvalía bruta de 748 millóns de euros.
Finalmente, o 17 de decembro de 2010 levou a cabo a venda a fondos xestionados por Goldman Sachs dunha participación do 80% de Nubia 2000, sociedade que integra a maior parte dos activos de transporte e distribución de gas de Endesa en España. A operación supuxo unha redución de 742 millóns de euros do endebedamento do Grupo e tivo un impacto de 489 millóns de euros sobre o resultado consolidado antes de impostos.
Entre os activos destinados á venda a data 31 de decembro de 2010, destacan as sociedades chilenas Compañía Americana de Multiservicios (CAM) e Synapsis Solucións e Servizos. Polo que respecta á desinversión de CAM, con data 20 de decembro de 2010 subscribiuse un acordo con Graña e Montero para a venda desta sociedade por importe de 20 millóns de dólares, materializándose a venda o 24 de febreiro de 2011. Igualmente, nesa mesma data, asinouse o acordo con Riverwood Capital para a venda de Synapsis por importe de 52 millóns de dólares.

Dividendo

O Consello de Administración de Endesa acordou propor á Xunta Xeral de Accionistas a distribución dun dividendo correspondente ao exercicio 2010 de 1,017 euros brutos por acción. Tendo en conta o dividendo a conta distribuído o pasado mes de xaneiro (0,5 euros brutos por acción), o dividendo complementario do exercicio 2010 sería igual a 0,517 euros brutos por acción.

Sociedade