Política de privacidade

1. TRATAMENTO DE DATOS DE EMPRESA

SON RADIOFUSIÓN, con CIF:  G70314018 é a propietaria deste dominio e informa aos usuarios de www.radiofusion.eu e www.radiofusion.gal sobre a súa política respeto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal de calquera titular de datos persoais co que manteña unha relación comercial, contractual, laboral ou de calquera outra índole na que se requira o tratamento dos seus datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais, e neste caso informamos dun tratamento conxunto en aqueles casos necesarios para a xestión de servizos e/ou productos contratados, sen perxuicio do indicado no apartado 3 desta política.

2. COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS
 • No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslle que os mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vd. o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.
 • De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no suposto de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nos comunique por esta mesma vía indicando no asunto "BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS" para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días dende o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.
3. RESPONSABLES DE TRATAMENTO
 • En cumprimento da lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que Vd. nos facilita de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais.
 • De ditos tratamentos é Responsable SON RADIOFUSIÓN. Os datos serán conservados mentres dure a relación que xera dito tratamento ou durante os anos necesarios para cumprir as obligacións legais. Unha vez finalizada a relación que xustifica o tratamento de datos, estes serán bloqueados conforme ao disposto na normativa, transcurrido o prazo legalmente establecido serán eliminados.
 • Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obligación legal.
 • A normativa de protección de datos confiérelle ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:
 1. Dereito a revocar calquera consentimento prestado previamente.
 2. Dereito de acceso: Coñecer qué tipo de datos se están tratando e as características que se leva a cabo.
 3. Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces.
 4. Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estén sendo tratados.
 5. Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 6. Dereito de cancelación: Solicitar o cese do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.
 7. Dereito a interpoñer unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos: C/ Jorge Juan, 6 28001 - Madrid FAX: 914483680 - TEL: 901 100 099 - E-mail: ciudadano@agpd.es
 • Pode solicitar calquera dos anteriores dereitos mediante un escrito (sempre acreditando a súa identidade) a: RADIOFUSIÓN; Praza Alcalde Ramón Souto s/n, 15500, Fene, A Coruña ou mediante un correo dirixido a: direccion@radiofusion.eu
 1. Dita comunicación deberá reflexar a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
 2. O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase aportar a documentación que acredite esta representación do interesado.
4. FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos os Responsables de Tratamento enumerados anteriormente:

 • XESTIÓN LABORAL: Xestión da relación laboral cos empleados; tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación laboral (xestión de nóminas, formación...). Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos previstos pola lexislación fiscal e laboral e os necesarios para cumprir as obrigacións legais.
 • XESTIÓN FISCAL CONTABLE: Xestión dos datos necesarios para o cumprimento das obrigacións fiscais e contables da empresa. Os datos conservaranse os prazos previstos pola lexislación fiscal.
 • XESTIÓN DE CLIENTES: Poder prestar os servizos contratados e facturar os mesmos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os ano necesarios para cumprir coas obrigacións legais.
 • XESTIÓN DE POSIBLES CLIENTES / CONTACTOS: Xestión dos datos necesarios dos clientes para poder enviarlles publicidade relacionada cos nosos productos e servizos; presupostos dos mesmos; invitalos a eventos ou aportar información relevante sobre estudos sobre o lector por calquera medio dispoñible. Os datos proporcionados conservaranse mentre non solicite o cese de dito tratamento.
 • RELACIÓNS CON PROVEEDORES: Xestión dos datos de proveedores para poder realizar pedidos e facturar os servizos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.
 • SELECCIÓN DE PERSOAL / XESTIÓN RRHH: Xestión dos datos de participantes en procesos de selección de persoal e xestión de todos aqueles currículumn e outras informacións aportadas por candidatos a un posto de traballo e o de mantelos informados das distintas vacantes a un posto de traballo que se produzan na nosa organización e/ou clientes que contratan o servizo de selección de persoal. Os datos proporcionados conservaranse ata a adxudicación dun posto de traballo ou ata un prazo máximo dun ano.
 • ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: Xestión dos datos de clientes para poder organizar eventos (cursos, charlas, congresos e outras actividades de difusión) por parte de calquera dos Responsables do Tratamento. Os datos proporcionados conservaranse mentres non se solicite o cese de dito tratamento ou durante os anos necesarios para a xustificación da actividade.
 • XESTIÓN MULTIMEDIA: Xestión das imaxes e/ou videos captadas nos diferentes eventos organizados pola empresa para a difusión da actividade e/ou xustificación da mesma. Os datos serán conservados mentres teña relevancia a difusión da actividade ou ata que se solicite a cancelación da mesma.
 • XESTIÓN COMERCIO ELECTRÓNICO: Xestión dos datos necesarios para poder realizar a xestión da tenda online, tramitar os pedidos e envío dos mesmos. Os datos conservaranse mentres non se solicite o cese de dito tratamento.
 • XESTIÓN PROXECTOS: Xestión dos datos de contacto e outros datos necesarios para a xestión, e prestación de servizo de apoio e asistencia técnica a aqueles proxectos asociados a un producto ou servizo que o requira. Os datos conservaranse durante o tempo necesario para o cumprimento das obrigacións legais establecidas en cada caso concreto.