Termos de uso

1. As presentes condicións regulan o uso permitido das páxinas con URL http://radiofusion.eu e http://radiofusion.gal, que a empresa EMISORAS MUNICIPAIS GALEGAS con domicilio social en Praza Alcalde Ramón Souto s/n con CIF número G15211790, pón a disposición dos usuarios de Internet. Póñense a disposición dos usuarios os seguintes medios onde poderán dirixir as súas peticións, cuestións e queixas:

Dirección Postal:

Praza Alcalde Ramón Souto s/n, 15500, Fene, A Coruña

Tel.: 981 492 773

Correo electrónico: direccion@radiofusion.eu

2. Os dereitos de propiedade intelectual da páxina http://radiofusion.eu e http://radiofusion.gal, o seu código fonte, deseño, estructura de navegación, bases de datos e os distintos elementos nela contidos son titularidade de EMISORAS MUNICIPAIS GALEGAS a  quen corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calquera forma e, en especial, os dereitos de reproducción, distribución, comunicación pública e transformación.

3. Estas condicións xerais regulan o acceso e utilización do sitio http://radiofusion.eu e http://radiofusion.gal (en adiante "a Web") que EMISORAS MUNICIPAIS GALEGAS pon de maneira gratuita a disposición dos seus clientes de Internet, sen perxuizo das condicións especiais de suscripción ou venda de determinados contidos da Web.

4. Autorízase a visualización, impresión e descarga parcial do contido da Web só e exclusivamente se concurren as seguintes condicións:

 • Que sexa compatible cos fins da Web.
 • Que se realice co exclusivo ánimo de obter a información contida para uso persoal e privado. Prohíbese expresamente a súa utilización con fins comerciais ou para a súa distribución, comunicación pública, transformación ou descompilación.
 • Que ningún dos contidos relacionados na Web sexan modificados de maneira algunha.
 • Que ningún gráfico, icono ou imaxe dispoñible na Web sexa utilizado, copiado ou distribuido separadamente do texto ou resto de imaxes que o acompañan.

5. EMISORAS MUNICIPAIS GALEGAS resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na Web, da configuración e presentación desta e das condicións de acceso.

6. RADIOFUSIÓEMISORAS MUNICIPAIS GALEGAS non garantiza a inexistencia de interrupcións ou errores no acceso á Web ou ao seu contido, nin que este se atope actualizado.

7. EMISORAS MUNICIPAIS GALEGAS levará a cabo, sempre que non concurran causas que o fagan imposible ou de difícil execución, e tan pronto teña nova dos erros, desconexións ou falta de actualización nos contidos, todas aquelas labores tendentes a subsanar os erros, restablecer a comunicación e actualizar os contidos.

8. Tanto o acceso á Web como o uso  non consentido que poida efectuarse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quen o realizar. EMISORAS MUNICIPAIS GALEGAS non responderá de ningunha consecuencia, dano ou perxuízo que puideran derivarse de dito acceso ou uso. RADIOFUSIÓN non se fai responsable dos erros de seguridade que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), ou aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:

 • A presenza dun virus no ordenador do usuario que sexa utilizado para a conexión aos servizos e contidos da Web,
 • Un mal funcionamento do navegador,
 • Do uso de versións non actualizadas do mesmo.

9. EMISORAS MUNICIPAIS GALEGAS non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos enlazados dende a Web, sempre que sexan axenos á mesma, nin garantiza a ausencia de virus ou outros elementos nos mesmos que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), nos documentos ou ficheiros do usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados ao usuario por este motivo.

10. No caso de que calquera usuario, cliente ou un terceiro, considerara que o contido ou os servizos prestados en www.radiofusion.eu / www.radiofusion.gal ou as páxinas que enlaza son ilícitos ou lesionan bens ou dereitos do propio usuario, dun cliente ou dun terceiro susceptibles de indemnización, e, en particular, consistan en:

 • Actividades ou contidos susceptibles de ser considerados delictivos conforme á normativa penal española.
 • Actividades ou contidos que violen dereitos de propiedade intelectual ou industrial.
 • Actividades ou contidos que poñan en perigo a orde pública, a investigación penal, a seguridade pública e a defensa nacional.
 • Actividades ou contidos que poñan en perigo a protección da saúde pública, o respeto á dignidade da persoa e ao principio de non discriminación, e a protección da saúde e a infancia.

Deberá remitir un correo electrónico á dirección direccion@radiofusion.eu expoñendo a situación, ao seu entender, delictiva, lesiva de dereitos ou contraria a bens xurídicos protexidos.

 é titular dos dereitos de propiedade industrial referidos aos seus productos e servizos. Respecto ás citas de productos, contidos e servizos de terceiros e colaboradores, EMISORAS MUNICIPAIS GALEGAS recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición na Web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha de EMISORAS MUNICIPAIS GALEGAS sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio, ou recomendación por parte de EMISORAS MUNICIPAIS GALEGAS, a non ser que se manifeste de maneira expresa.

A utilización non autorizada da información contida na Web, a súa reventa, así como a lesión dos dereitos de Propiedades Intelectual ou Industrial de EMISORAS MUNICIPAIS GALEGAS dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

As Condicións Xerais expostas neste documento ríxense pola lei española. EMISORAS MUNICIPAIS GALEGAS, os visitantes desta web e calquera persoa ou empresa que utilice ou contrate calquera servizo que se preste na mesma, con renuncia de forma expresa a calquera outro fuero que poidera corresponderlles, sen perxuízo da competencia que resulte po ministerio da ley, sométense aos dos Xuzgados e Tribunais da cidade de A Coruña, para a resolución de calquera cuestión que puiderea suscitarse sobre a interpretación, aplicación e cumprimento destas condicións, así como das reclamacións que poidan derivarse do seu uso.